ČSSD Nový Jičín » Volby

Vize ČSSD Nový Jičín 2014 – 2018 v Novém Jičíně

 

Máme pět jasných priorit – transparentnost, zaměstnanost, bydlení, získávání dotací, bezpečnost.

 

 

  Veřejná správa a správa města

 

 • -         budeme pokračovat v  transparentnosti města - Nový Jičín patří díky nám k 10 nejtransparentnějším městům v České republice

  • o       budeme nadále zveřejňovat všechny smlouvy města na webu,

  • o       budeme zveřejňovat materiály k jednání Zastupitelstva města a usnesení Rady města

  • o       budeme pokračovat v transparentních výběrových řízeních na pracovní místa na městském úřadě

  • o       budeme pokračovat v transparentních výběrových řízeních na veřejné zakázky

 • -         ředitelé školských příspěvkových organizací a dalších příspěvkových organizací města budou obsazováni na dobu určitou – na 6 let, nově zavedeme obdobný systém u dalších příspěvkových organizací města

 • -         Novojičínský zpravodaj bude nadále dodáván zdarma do všech domácností

 • -         budeme maximálně informovat občany o dění ve městě – Novojičínský zpravodaj, kvalitní městské webové stránky, facebook města, městský rozhlas

 • -         budeme pokračovat v pravidelných setkáních vedení města s občany, intenzivně spolupracovat s Osadními výbory místních částí, pokračovat v pravidelných veřejných schůzích v místních částech, úzce spolupracovat s okolními obcemi v rámci oblasti obce s rozšířenou působností /ORP/, spolupracovat s okolními městy v Moravskoslezském kraji

 • -         zajistíme maximální podporu Nového Jičína u vlády České republiky – ČSSD

 • -         zajistíme maximální podporu Nového Jičína od vedení Moravskoslezského kraje  – ČSSD

 • -         budeme intenzivně spolupracovat s partnerskými městy Nového Jičína

 • -         budeme pokračovat v zapojování mladých do veřejného života např. ve spolupráci se Zastupitelstvem dětí a mládeže

   

   

  Financování a hospodaření města

   

 • -         zachováme vyrovnané rozpočty města

 • -         zachováme transparentní a hospodárné využití finančních prostředků, a to na základě kvalitního vnitřního systému kontroly

 • -         budeme pokračovat v námi zavedeném systému elektronických aukcí – v letech 2010 – 2014 jsme uspořili více než 30 milionů Kč

 • -         budeme pokračovat v maximálním využití dotačních fondů Evropské unie i České republiky, předpokládaný příjem v letech 2014 – 2018 je 200 milionů Kč

 • -         budeme pokračovat ve významných investicích do místních částí

 • -         budeme pokračovat v  maximálních úsporách provozních výdajů a následném využití uspořených financí na investiční akce města

 • -         zavedeme transparentní veřejné dražby majetku města

   

   

  Zaměstnanost, rozvoj podnikání a cestovního ruchu, prosperita města

 • -         udržíme ve městě stávající největší zaměstnavatele - Varroc Lighting Systems, Halla Visteon Climate Control, VOP CZ, Tonak, Nemocnici Nový Jičín a.s., budeme pokračovat v nastolené spolupráci s těmito zaměstnavateli

 • -         do roku 2016 přineseme 500 – 1000 nových pracovních míst, včetně výzkumu a vývoje

 • -         zamezíme snižování počtu obyvatel města

 • -         ve spolupráci se společností CTP Invest zaplníme Průmyslovou zónu novými investory

 • -         vytvoříme další ucelenou plochu ve vlastnictví města pro příchod menších investorů do Nového Jičína

 • -         vytvoříme účinnou strategii pro oslovování potenciálních investorů

 • -         budeme pokračovat v nastolené spolupráci s Moravskoslezským krajem, školami a zaměstnavateli k uspokojení poptávky po technických profesích

 • -         ve spolupráci s úřadem práce snížíme nezaměstnanost v Novém Jičíně na nejnižší míru v Moravskoslezském kraji

 • -         zaměříme se ve spolupráci s úřadem práce na aktivní politiku zaměstnanosti specifických cílových skupin vč. mládeže a občanů předdůchodového věku

 • -         ve spolupráci s úřadem práce budeme pokračovat v maximálním umisťování uchazečů o zaměstnání na veřejně prospěšné práce v rámci aktivit města

 • -         podpoříme projekty zaměřené na uplatnění osob ohrožených sociálním vyloučením na trhu práce

 • -         podpoříme Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

 • -         maximálně podpoříme rozvoj místních částí města

 • -         budeme pokračovat ve vytváření dobrých podmínek pro novojičínské podnikatele, intenzivně spolupracovat se Sdružením novojičínských podnikatelů

 • -         budeme pokračovat v důsledné spolupráci s majiteli středních a menších firem na území města

 • -         budeme společně propagovat město a podnikatelské subjekty na základě vytvořené databáze

 • -         budeme pokračovat v pravidelných akcích a seminářích pro novojičínské podnikatele - Veletrh Novojičínska, konference, semináře

 • -         budeme pokračovat v praxi zavádění bezplatné doby parkování v rámci vybraných parkovacích ploch v centru města

 • -         nebudeme zvyšovat nájmy podnikatelským subjektům sídlících v nebytových prostorách v majetku města

 • -         budeme pokračovat v organizování akcí zacílených na oživení centra města

 • -         budeme pokračovat v úspěšném pronajímání nemovitostí a ploch na základě databáze

 • -         budeme důsledně kontrolovat dodržování zákazu podomního a pochůzkového prodeje

 • -         budeme důsledně dbát o stav Hotelu Praha a rozvoj jeho služeb

 • -         přilákáme maximální počet našich i zahraničních turistů do Nového Jičína prezentací pamětihodností

 • -         otevřeme interaktivní expozici generála Laudona a naučnou stezku generála Laudona

 • -         budeme maximálně propagovat Městskou památkovou rezervaci ve spolupráci s okolními městy majícími taktéž městské památkové rezervace – Štramberk a Příbor

 • -         postavíme rozhlednu na vrcholu Svince /z financí získaných dotacemi/

 • -         budeme realizovat společné projekty pro oživení cestovního ruchu v rámci destinačního managementu Beskydy – Valašsko

   

   

  Bydlení, sociální služby a zdravotnictví

   

 • -         do 10 let opravíme celý bytový i nebytový fond města – investice 120 – 150 milionů Kč

 • -         do stávajícího bytové fondu města budeme ročně investovat cca 7 milionů Kč

 • -         budeme podporovat výstavbu rodinných a bytových domů v místních částech a dalších lokalitách města – ul. Bezručova, ul. B. Martinů, vč. rozšiřování a rekonstrukcí inženýrských sítí

 • -         zajistíme bydlení pro nově přistěhované zaměstnance výstavbou nových bytů, příp. transformací části bytového fondu na startovací byty

 • -         dokončíme regeneraci sídlištní zástavby v celém  městě, vč. regenerace sídliště Bezručova – Riegrova

 • -         nastartujeme výstavbu nových garáží

 • -         ve spolupráci s Moravskoslezským krajem budeme optimalizovat potřebný počet lůžek v domovech pro seniory

 • -         zrekonstruujeme vybrané objekty na bytové domy pro seniory, rozšíříme nabídku sociálního bydlení pro seniory

 • -         zachováme výši finanční podpory stávajícím sociálním organizacím ve městě

 • -         podpoříme zachování stávajících sociálních služeb ve městě

 • -         podpoříme neziskové organizace pečující o seniory a zdravotně postižené občany

 • -         vytvoříme další relaxační zóny a hřiště pro seniory, podpoříme projekty aktivního stárnutí a mezigeneračních aktivit

 • -         budeme nadále investovat do domů s pečovatelskou službou

 • -         zrealizujeme přístavbu v azylovém domě ve Straníku pro matky s dětmi

 • -         podpoříme rodinná centra a dobrovolnickou činnost ve městě

 • -         podpoříme vytváření bezbariérových přístupů ve veřejných budovách

 • -         podpoříme další omezování hazardu v Novém Jičíně

 • -         budeme pokračovat v řešení problematiky bezdomovectví ve městě – podpoříme zachování noclehárny a vytvoření denního centra

 • -         budeme pokračovat ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a Nemocnicí Nový Jičín a.s. a přispívat tak k dalšímu rozvoji zdravotní péče o občany našeho města

 • -         budeme napomáhat  využití vysokého potenciálu novojičínské nemocnice, vč. rozšíření její spádové oblasti, a to i do Polska a na Slovensko

 • -         provedeme analýzu chybějících odborností lékařů a podpoříme jejich počet zavedením motivačního systému

 • -         budeme nadále usilovat o zkvalitnění péče praktických, odborných lékařů a stomatologů, včetně pohotovostních služeb, a to ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a Nemocnicí Nový Jičín a.s

 • -         s vedením novojičínské nemocnice budeme řešit parkování u nemocnice

 • -         budeme spolupracovat s Nemocnicí Nový Jičín a.s. na zřízení hospice

   

   

  Školství, kultura a sport

   

 • -         dokončíme stabilizaci počtu míst v mateřských školách, umístíme maximální počet dětí do mateřských škol

 • -         zachováme stávající síť mateřských a základních škol

 • -         dokončíme  modernizace budov a venkovních prostor mateřských a základních škol a ve spolupráci s Moravskoslezským krajem i školských zařízení, které kraj zřizuje

 • -         dokončíme modernizaci učeben vzdělávacích zařízení

 • -         podpoříme činnost soukromých mateřských, základních i středních škol a taktéž celoživotního vzdělávání

 • -         zmodernizujeme areál letního kina

 • -         vybudujeme multifunkční kulturně – společenské centrum z přístavby Hotelu Praha

 • -         budeme maximálně investovat do budov v Městské památkové rezervaci a dalších kulturních památek

 • -         získáme kulturní památky Hückelovy vily do majetku města, zrekonstruujeme je a zajistíme jejich účelné využití, pokusíme se o jejich zapsání do seznamu Národních kulturních památek

 • -         budeme pokračovat v maximální spolupráci s kulturními organizacemi ve městě – Městské kulturní středisko, Beskydské divadlo, Muzeum Novojičínska, Státní okresní archiv, kluby vojenské historie aj.

 • -         budeme nadále podporovat významné kulturní akce města – Novojičínské léto, Slavnosti města

 • -         vytvoříme Správu sportovišť zahrnující všechna sportoviště města

 • -         zrealizujeme rekonstrukci a modernizaci sportovního areálu a dalších sportovišť v Novém Jičíně vč. energetických úspor

 • -         uskutečníme rekonstrukci a modernizaci městského bazénu

 • -         dokončíme modernizaci zimního stadionu

 • -         zrealizujeme další cyklostezky s napojením na cyklostezku Nový Jičín – Hostašovice

 • -         zrealizujeme další investiční projekty na volnočasové aktivity

 • -         budeme pokračovat v maximální finanční podpoře mládežnického sportu

 • -         dokončíme budování dětských hřišť i sportovišť pro mládež v Novém Jičíně

 • -         podpoříme lyžařský areál na Svinci

 • -         zachováme rozsah grantového systému

 

 

      

Ochrana životního prostředí, komunikace a doprava

 • -         pořídíme nízkoemisní dopravní prostředky – obměníme autobusy městské hromadné dopravy, elektromobily a elektrokola využijeme v cestovním ruchu

 • -         vybudujeme plynovou tankovací stanici v Novém Jičíně /CNG/

 • -         budeme pokračovat v intenzivní spolupráci s Moravskoslezským krajem na projektech ochrany vzduchu a monitoringu ovzduší

 • -         budeme pokračovat ve snižování energetické náročnosti veřejných budov, úsporných opatřeních vč. zavedení metody EPC

 • -         budeme pokračovat v obměně veřejného osvětlení za úsporná LED svítidla

 • -         podpoříme třídění odpadu

 • -         navrhneme nové využití brownfields ve městě

 • -         podpoříme zakládání a revitalizaci zelených ploch a odpočinkových zón 

 • -         budeme pokračovat ve finanční podpoře ekologického vytápění v Kojetíně

 • -         budeme pokračovat ve finanční podpoře nakládání s odpadními vodami v Bludovicích a Straníku

 • -         budeme prosazovat maximální využití nového separačního dvora občany Nového Jičína

 • -         budeme prosazovat maximální využití nového vyrovného, protipovodňového systému

 • -         vybudujeme útulek pro psy

 • -         zajistíme ve spolupráci s technickými službami úklid a čistotu ve městě

 • -         budeme maximálně investovat do výstavby a rekonstrukcí chodníků, vč. místních částí

 • -         budeme maximálně investovat do rekonstrukcí silnic, vč. místních částí

 • -         zajistíme další parkovací místa ve městě

 • -         vybudujeme minikruhový objezd na ul. Gen. Hlaďa směrem k ul. K Nemocnici

 • -         vybudujeme nasvícené bezpečnější přechody pro chodce

 • -         podpoříme realizaci výstavby silnice I 35 – Lešná – Palačov, Palačovská spojka

 • -         ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a okolními obcemi podpoříme rekonstrukci silnice Nový Jičín – směr Rybí

 • -         budeme dbát na návaznost dopravních spojů do Nového Jičína, do místních částí i přilehlých obcí, a to ve spolupráci s Moravskoslezským krajem

   

   

  Bezpečnost občanů

   

 • -         budeme pokračovat v programech prevence kriminality – dopravní hřiště, sebeobrana seniorů a žen, tábory pro znevýhodněné děti a školení finanční gramotnosti

 • -         zajistíme maximální otevřenost a spolupráci městské policie směrem k občanům

 • -         zajistíme maximální nasazení strážníků městské policie v ulicích, vč. večerních a nočních hodin

 • -         rozšíříme kamerový systém na problematická místa města, zachováme rajónovou službu ve městě

 • -         ve spolupráci s Policií České republiky a Výchovným ústavem snížíme kriminalitu mladistvých

 • -         budeme pokračovat v měření rychlosti městskou policií v rizikových místech

 • -         ve spolupráci s Policií České republiky se zaměříme na protidrogovou problematiku

 • -         zajistíme intenzivní spolupráci bezpečnostních složek, s garancí vedení města

 • -         budeme pořádat bezpečnostně preventivní akce bezpečnostních složek  ve spolupráci se školami

 • -         pro zajištění bezpečné dopravy ve městě budeme pokračovat v realizaci investičních akcí zajišťujících bezpečnou docházku dětí do škol a bezpečnost dalších rizikových míst

 • -         podpoříme výstavbu nové centrální hasičské stanice

 • -         podpoříme dokončení protipovodňových opatření v Novém Jičíně i v místních částech

   

   

   

  Nový Jičín - příjemné místo pro život v Moravskoslezském kraji


Aktuální tiskové zprávy

Zajímavosti z Novojičínska

Vyberte si: