ČSSD Nový Jičín » Volby

Co jsme realizovali v letech 2010 - 2014 v Novém Jičíně

 

Veřejná správa a správa města

 

 • podnikli jsme kroky k transparentnosti radnice
  • veškeré příjmové i výdajové smlouvy uzavřené městem jsou zveřejňovány na webu města
  • na webu města jsou zveřejňovány materiály k jednání Zastupitelstva města, stejně tak i výpis toho, jak který zastupitel u kterého bodu hlasoval
  • zveřejňujeme usnesení z jednání Rady města
  • na webu města jsme zřídili sekci podněty a připomínky, kde mohou občané upozorňovat na nedostatky ve městě
  • zavedli jsme transparentní výběrová řízení na veřejné zakázky a prodeje majetku města a transparentní výběrová řízení na pracovní místa na městském úřadě
 • podnikli jsme významné úsporné kroky
  • snížili jsme počet uvolněných zastupitelů města - místostarostů a radních
  • na základě auditu jsme zrušili Bytový podnik města a vytvořili odbor pod městským úřadem a uskutečnili reorganizaci městského úřadu a optimalizovali počet úředníků městského úřadu – úspora činí 10,2 milionů Kč ročně
 • Novojičínský zpravodaj je díky nám zdarma a je distribuován do všech domácností /cena 1 výtisku 3 Kč/
 • zavedli jsme nový systém komunikace a spolupráce s Osadními výbory místních částí, Moravskoslezským krajem, okolními obcemi v rámci Obce s rozšířenou působností /ORP/ a s okolními městy
 • omezili jsme hazard ve městě a vytvořili metodiku pro rozdělování peněz z loterií a jiných her – navýšení financí na mládežnický sport, sociální oblast a kulturu
 • spustili jsme nový informační systém, občanům jsou prostřednictvím SMS zpráv bezplatně doručovány důležité informace o dění ve městě
 • zřídili jsme na městském úřadě pro občany nové pracoviště pro vyřízení dokladů
 • uskutečnili jsme na městském úřadě několik projektů Řízení lidských zdrojů
 • přivítali jsme na radnici několik vzácných hostů, včetně premiéra Bohuslava Sobotky

 

 

Financování a hospodaření města

 

 • zasadili jsme se o vyrovnané rozpočty a průhledné hospodaření města Nový Jičín /jsme 2. nejlépe hospodařícím městem v Moravskoslezském kraji/
 • zavedli jsme elektronické aukce pro průhlednost veřejných zakázek a uspoření financí města /za 3 roky jsme uspořili celkem cca 30 mil. Kč/
 • pro občany a podnikatele jsme zdarma uspořádali několik kol elektronických aukcí na dodávku elektřiny, zemního plynu a jiných surovin /úspory pro domácnost činily v průměru u zemního plynu 25% a u elektrické energie 23% na 2 roky/
 • zajistili jsme průhlednost dotačních řízení
 • majetkově jsme se vypořádali s osamostatněnou obcí Libhošť
 • snížili jsme energetickou náročnost budov /např. ZŠ a MŠ Dlouhá, ZŠ Jubilejní, MŠ Jiráskova, azylový dům, budova Městské policie Divadelní 8/
 • výrazně jsme investovali do výměny oken v budovách ve vlastnictví města – např. v roce 2013 to bylo 10,5 milionu Kč, nová okna získaly desítky bytů, domy s pečovatelskou službou, školy a školky, městský úřad, Hotel Praha

 

 

Zaměstnanost, rozvoj podnikání a cestovního ruchu, prosperita města

 

 • díky komunikaci a spolupráci s největšími zaměstnavateli ve městě a společností CTP Invest vznikne v letech 2014 – 2016 v Průmyslovém parku v Novém Jičíně výrobní závod pro 700 nových zaměstnanců
 • v Průmyslovém parku v roce 2015 přibudou dva malé výrobní závody pro cca 70 nových zaměstnanců
 • díky spolupráci se rozrůstá středisko výzkumu a vývoje u největšího zaměstnavatele o cca 50 lidí
 • maximálně jsme využili strukturálních fondů EU a dalších dotačních fondů pro rozvoj města – do rozpočtu města jsme přinesli cca 215 milionů Kč
 • vytvořili jsme dobré podmínky pro novojičínské podnikatele, spolupracovali jsme se Sdružením novojičínských podnikatelů
  • rozšířili jsme bezplatnou dobu parkování v rámci vybraných parkovacích ploch v centru města
  • nezvyšovali jsme nájmy podnikatelským subjektům sídlících v nebytových prostorách v majetku města
  • oživili jsme Masarykovo náměstí a centrum města pořádáním tržních akcí /jen v roce 2014 je to 36 akcí/
 • zapojili jsme, ve spolupráci s Úřadem práce Nový Jičín, nezaměstnané spoluobčany do veřejně prospěšných prací  a veřejné služby, do úklidu a dalších činností pro město
 • zakázali jsme podomní a pochůzkový prodej
 • byli jsme úspěšní v pronajímání nemovitostí a městských ploch
 • převzali jsme do majetku kulturní památku Hotel Praha a důsledně dbáme o jeho stav a rozvoj jeho služeb /např. rekonstrukce v roce 2014 bude stát 3,7 milionu Kč, z toho 1,25 milionu Kč zaplatí dotace/
 • podařilo se nám zvýšit cestovní ruch v Novém Jičíně /30 tis. ročně v roce 2013, v roce 2010 to bylo 18 tis./
 • spoluprací s partnerskými městy zavítalo do Nového Jičína více zahraničních turistů
 • zajistili jsme prezentaci města na veletrzích cestovního ruchu v tuzemsku i v zahraničí
 • otevřeli jsme nové Návštěvnické centrum s interaktivní expozicí „Nový Jičín – město klobouků“ /náklady 14 milionů Kč/

 • otevřeli jsme v Návštěvnickém centru interaktivní expozici „Generál Laudon“ /v tomto domě na Masarykově náměstí v roce 1790 zemřel/ a naučnou stezku generála Laudona /dotace na oboje více než 7 milionů Kč/
 • podpořili jsme zavedení novinky - komentovaných prohlídek města pro turisty i pro místní obyvatele organizované Návštěvnickým centrem /představovány jsou nejen historické skvosty Nového Jičína, jeho významné osobnosti, ale i zajímavá a mnohdy zapomenutá místa/
 • nechali jsme k 700. výročí města vytvořit zvonkohru a umístili ji na věži radnice /17 zvonů/

 • přispěli jsme k otevření nákupního centra Tabačka
 • ·         podíleli jsme se na vytvoření nového Strategického plánu rozvoje města pro období 2014 - 2020, ten preferuje zaměstnanost s podporou podnikatelského sektoru, vzdělávání a bydlení, kulturu a sport

 • v roce 2013 jsme uspěli ve srovnávacím výzkumu nazvaném Město pro byznys, který pořádá renomovaný týdeník Ekonom, obsadili jsme v rámci  Moravskoslezského kraje druhé místo v kvalitě podnikatelského prostředí a přístupu veřejné správy

 • výrazně jsme navýšili investice do místních částí města – např. v roce 2013 to byla částka 25,7 milionů Kč /není zde zahrnuto 11 milionů Kč na kanalizaci v Loučce a Žilině/
  • do Straníku jsme v roce 2013 investovali 2,3 milionů Kč /most, dětské hřiště, areál TJ Sokol/
  • do Bludovic jsme v roce 2013 investovali 2,1 milionů Kč /vodovod, komunikace, rozšíření veřejného osvětlení/
  • do Žiliny jsme v roce 2013 investovali cca 8,2 milionů Kč + 5 milionů Kč dotace /chodníky, opravy komunikací, oprava fasády a nátěr budovy MŠ/
  • do Kojetína jsme v roce 2013 investovali necelý 1 milion Kč /oprava zdi na hřišti, projektová dokumentace na záchytné parkoviště, ČOV, oprava fasády kaple/
  • do Loučky jsme v roce 2013 investovali 7,2 milionů Kč /opravy komunikací, chodníky, oslavy 690 let, oprava domu Jičínská 275/

 

 

Bydlení, sociální služby a zdravotnictví

 

 • výrazně jsme zlepšili podmínky občanů k bydlení - navýšili jsme investice na regeneraci sídlišť v rámci Integrovaného plánu rozvoje města – cca 76 milionů Kč, z toho cca 57,5 milionů Kč dotace
  • proběhlo již několik etap přestavby sídliště Bezručova - Riegrova ze 70. let minulého století v celkové prozatímní sumě cca 16 milionů Kč, z toho dotace cca 7 milionů Kč, na ul. Máchova, Riegrova, Bezručova, Dvořákova byla revitalizována hřiště na klidové zóny s novými lavičkami, došlo k obnově chodníků či jejich nahrazení zámkovou dlažbou, úpravě zeleně, výměně veřejného osvětlení, vzniklo nové parkoviště, poslední 6. etapa bude dokončena v roce 2016
  • pokračovali jsme v několika etapách revitalizace sídliště Dlouhá – celkem cca 60 milionů Kč, z toho dotace 50,5 milionů Kč, na ul. Dlouhá, K. Čapka, Anenská, Sportovní, Palackého, Jubilejní, Mendelova, Budovatelů a Vančurova byly zatepleny a zrekonstruovány bytové domy, byly vybudovány nové chodníky, schodiště, zábradlí, veřejné osvětlení, terénní plochy byly zpevněny a osázeny zelení, vznikla dvě dětská hřiště, před komplexem Máj byl vybudován parčík s lavičkami a novými chodníky, rekonstruuje se prostor před ZŠ a taktéž probíhá revitalizace sídliště Loučka
 • kromě výstavby dětských hřišť jsme jich cca 15 také opravili
 • výrazně jsme navýšili finance do sociální oblasti a sociálních organizací– např. v roce 2014 více než 15 milionů Kč, nárůst za 4 roky o 10%
 • podpořili jsme zřizování sociálních bytů
 • navýšili jsme investice do bytových a nebytových prostor města – např. v roce 2014 více než 16 milionů Kč, nárůst za 4 roky o 15%
 • podpořili jsme zřízení noclehárny pro sociálně potřebné, zřízení a otevření sociálního šatníku, zřízení a otevření sociálního nábytníku a půjčovny kompenzačních pomůcek – polohovací postele, invalidní vozíky atd.
 • podpořili jsme zavedení sociální služby dobrovolnictví v Novém Jičíně
 • zřídili jsme a otevřeli jsme novou sociální službu - pobytovou odlehčovací službu Pohoda
 • zřídili jsme a otevřeli sociální nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bunkr
 • zasadili jsme se o potřebný počet míst v zařízeních pro seniory a pro osoby zdravotně postižené
 • vybudovali jsme za domem s pečovatelskou službou Pod Lipami hřiště pro seniory
 • výrazně jsme finančně podporovali neziskové organizace starající se o seniory a zdravotně postižené spoluobčany
 • zlepšovali jsme podmínky seniorům a zdravotně postiženým osobám – bezbariérové přístupy, pomoc s vyřizováním různých záležitostí
 • zrekonstruovali jsme azylový dům pro rodiny s dětmi /v celkové sumě 3,2 milionu Kč, z toho 817 tis. Kč dotace /
 • spustili jsme projekt s názvem „Nový Jičín - město pro všechny generace“ na podporu rodinné soudržnosti, aktivit všech věkových skupin a mezigenerační pospolitosti.
 • zavedli jsme novou tradici - oceňování bezpříspěvkových dárců krve /oceněno již více než 110 dárců/
 • zavedli jsme novou tradici - vítání prvního občánka města
 • pokračovali jsme v tradici vítání občánků města
 • spustili jsme pilotní projekt - zřídili funkci koordinátora prevence dluhů, nabízejícího pomoc zadluženým rodinám
 • zavedli jsme novou tradici – prezentaci sociálních organizací při Dnu sociálních služeb
 • navázali jsme úzkou spolupráci mezi vedením města a Nemocnicí Nový Jičín a.s.
 • opakovaně jsme řešili situaci v oblasti podpory stomatologické péče, zajistili nebytové prostory pro nové ordinace a pokračovali v programu podpory začínajících lékařů formou bezúročných půjček a motivací jejich školitelů
 • v koordinaci s Moravskoslezským krajem jsme se výraznou měrou zasadili o zachování všech oddělení novojičínské nemocnice a zajištění dostupnosti zdravotní péče pro občany Nového Jičína
 • také jsme ve spolupráci s vedením nemocnice jednali o problematické situaci stomatologické pohotovostní služby v Novém Jičíně
 • zasadili jsme se o vybudování babyboxu v novojičínské nemocnici

 

 

Školství, kultura a sport

 

 • prostřednictvím evropských fondů jsme zajistili více financí do základních a mateřských škol – celkové investice činily cca 150 milionů Kč, z toho dotace 73,5 milionů Kč
  • zrekonstruovali jsme budovu ZŠ Dlouhá a otevřeli MŠ Dlouhá – zateplení, výměna oken, díky stavebním úpravám vznikla čtyři oddělení MŠ pro 100 dětí /25 nových míst/ - investice přesáhne 18 milionů Kč, částečně hrazeno z dotace
 •  
  • rekonstruujeme prostranství před budovou ZŠ a MŠ Dlouhá - betonové panely před školou nahradí zámková dlažba a rozšíří se travnaté plochy, za školou se opraví příjezdová cesta, přibudou parkovací místa a nové veřejné osvětlení – v celkové sumě 6,9 milionu Kč
  • zrekonstruovali jsme budovu ZŠ Jubilejní – zateplení, výměna oken v celkové sumě 23,1 milionu Kč, z toho cca 8 milionu Kč dotace
  • zrekonstruovali jsme budovu MŠ Jiráskova – zateplení, výměna oken, rozvody vody, obvodové zdivo, kotelna v celkové sumě 5,5 milionu Kč, z toho 2 miliony Kč dotace
  • rozsáhlými stavebními úpravami prošla mateřská škola Sady sídlící v památkově chráněné Hückelově vile na Revoluční ulici - zrekonstruována je střecha, stavební úpravou prošlo podkroví a třetí nadzemní podlaží objektu, byla vybudována nová herna a ložnice, zvětšením využitelné plochy školky vzniklo další oddělení pro 15 dětí /dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko činila 7,41 milionu Kč/
  • na ZŠ Komenského 66 jsme zrekonstruovali a zmodernizovali dvě tělocvičny a nářaďovny a vybavili odborné učebny /dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko činila 8,4 milionu Kč/
  • na ZŠ Tyršova rekonstruujeme tělocvičnu, učebny, cvičnou kuchyň, chodby, měníme část oken a elektroinstalaci /dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko činila 8,3 milionu Kč/, byla zde vybudována i počítačová učebna /dotace 3,1 milionu Kč/
  • zrevitalizovali jsme zahrady u MŠ Máchova a MŠ Beskydská za více než 4 miliony Kč /85% dotace/
  • zrevitalizovali jsme zahrady MŠ Sady /na Hückelově vile, dotace 92,5 % - 7,5 milionů Kč/ a MŠ Máj dotace 92,5 % - 6 milionů Kč, zahrady obsahují hrací prvky, ale i výukové tabule a odpočinkové zóny
  • dokončili jsme rekonstrukci budovy ZŠ Komenského 66 a rekonstrukci budovy ZŠ Komenského 68 – zateplení, výměna oken, tělocvična, nové hřiště, učebny v celkové sumě cca 23,6 milionu Kč, z toho dotace 12,7 milionu Kč
  • dokončili jsme rekonstrukci budovy Novojičínského vzdělávacího centra Educa – zateplení, výměna oken, aula za cca 19 milionu Kč, z toho dotace činila 5,4 milionu Kč
  • dokončili jsme rekonstrukci budovy Střediska volného času Fokus - bezbariérové zařízení, opravily se učebny a sociální zařízení /dotace 92,5 % - 6,2 milionu Kč/
 • zpracovali jsme analýzu o stavu mateřského školství a výrazně jsme navýšili počet míst v novojičínských MŠ – 25 nových míst MŠ Dlouhá, 15 nových míst MŠ Sady na Hückelově vile, 15 míst v námi podpořené soukromé MŠ Bludovice
 • podíleli jsme se na výrazném navýšení investic do budov středních škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem /cca 20 milionů Kč/
 • výrazně jsme navýšili finance do kultury a kulturních organizací – např. v roce 2013 více než 34 milionů Kč, nárůst za 4 roky o 9%
  • nechali jsme zrekonstruovat pomník J. G. Mendela ve Smetanových sadech /2 miliony Kč/
  • zrekonstruovali jsme divadelní sál Beskydského divadla – sál bezbariérový, vyměněna sedadla, podlaha /3,3 milionu Kč/
  • na opravu kostelů a církevních památek byly investovány téměř 2 miliony Kč
  • nechali jsme zrekonstruovat sousoší sv. Rocha a Šebestiána
  • do kina byla zakoupena 3D digitální technologie
  • na kulturní památky ve městě bylo nainstalováno 16 informačních tabulek
  • Nový Jičín umožňuje prohlídky památek přes QR kódy
 • důstojně jsme oslavili 700. výročí města Nový Jičín a 20. Slavnosti města v roce 2013 /symfonie Moravia, koncert Lucie Bílé, rekonstrukce bitvy, ohňostroj, videomaping/
 • pokračovali jsme v pořádání Novojičínského léta a Vítání prázdnin
 • díky nám byla vydána první poštovní známka věnovaná Novému Jičínu
 • máme hotovou projektovou dokumentaci na multifunkční kulturně–společenské centrum, které vznikne rekonstrukcí přístavby Hotelu Praha, získali jsme dotaci na úpravy vnějšího pláště
 • připravili jsme náměty na využití Hückelových vil
 • -         podporovali jsme činnost kulturních organizací ve městě - Městské kulturní středisko, Beskydské divadlo, Muzeum Novojičínska, Státní okresní archiv, kluby vojenské historie aj.

 • výrazně jsme navýšili finance do mládežnického sportu – např. v roce 2013 více než 16,5 milionů Kč, nárůst za 4 roky o 110%
 • vybudovali jsme jako člen Svazku obcí  10 km dlouhou cyklostezku Nový Jičín – Hostašovice /náklady na realizaci dosáhly 25 milionů Kč, 85 % uhradí dotace EU/
 • finančně jsme podporovali sportovní organizace v rámci prevence kriminality dětí a mládeže
 • do novojičínského bazénu jsme investovali více než 4 miliony Kč a je připravena rozsáhlá rekonstrukce a modernizace
 • otevřeli jsme nové discgolfové hřiště DiscGolfPark Bocheta na ulici B. Martinů /215 tisíc Kč/

 

 

Ochrana životního prostředí, komunikace a doprava

 

 • vybudovali jsme Lesopark Skalky -  oddechovou zónu se slunným hájem, zahradou růžovitých rostlin a botanickou expozicí - náklady cca 19 milionů Kč, z toho 8,8 milionu Kč dotace
 • dokončili jsme, jako členové Svazku obcí regionu Novojičínska, velký projekt nové kanalizace v Loučce a Žilině za celkovou sumu 70 milionů Kč, z toho dotace činila 40 milionů Kč
 • občanům Bludovic a Straníku jsme finančně přispěli na zřízení malých domovních čistíren odpadních vod
 • otevřeli jsme nový separační dvůr na Propojovací ul. /náklady dosáhly téměř 12 milionů Kč, 85 % dotace z Evropské unie, 5 % státní rozpočet a 10 % financovalo město/
 • nechali jsme v Kojetíně umístit měřič koncentrací zplodin
 • pořídili jsme spoluobčanům nové kompostéry /částečně z dotace/
 • začali jsme s revitalizací skládky v Kojetíně
 • do zeleně v Novém Jičíně jsme investovali 7 milionů Kč /získaných za povolení soukromé společnosti vybudovat obchodní centrum v areálu bývalé tabákové továrny/
 • jsme připraveni na zrealizování útulku pro psy /máme hotovou projektovou dokumentaci, zakoupen pozemek, finance zahrnuty v rozpočtu/
 • připravili jsme brigádu pro studenty - ekologicko – výchovná akce „Zelené město 2014“
 • navýšili jsme investice na opravy místních komunikací a chodníků – cca 25 milionů Kč
 • budovali jsme nové chodníky, nejvýznamnějším počinem bylo postavení více než 1 km chodníku v Žilině /3 miliony Kč dotace/
 • zasadili jsme se o postavení povodňových mostů v Žilině a opravení lávky ul. U Kaple v Bludovicích /dohromady cca 5 milionů Kč, 92,5 % dotace/
 • vybudovali jsme protipovodňový most ve Straníku /1,1 milionu Kč/
 • ve Straníku jsme nechali zregulovat potok a prodloužili hlavní vodovodní řad v lokalitě ul. U Mlýna v Žilině /více než 3 milionu Kč/
 • zvýšili jsme počet parkovacích míst ve městě
  • 40 nových parkovacích míst na sídlišti Bezručova-Riegrova
  • 140 nových parkovacích míst na ul. Lužická a ul. Jugoslávská
 • zkvalitnili jsme dopravní systém v Novém Jičíně a místních částech
 • zefektivnili jsme dopravní obslužnost, zejména místních částí
 • spustili jsme testování nového a úspornějšího veřejné osvětlení /LED/, investice do veřejného osvětlení činila více než 5 milionů Kč – Bludovice, ul. Palackého, ul. Sv. Čecha, ul. Dlouhá, ul. Anenská, ul. Máchova, na Lamberku aj.
 • vybudovali jsme tři nové autobusové přístřešky /900 tisíc Kč/

 

 

Bezpečnost občanů

 

 • vybudovali jsme nový jednotný varovný a vyrozumívací protipovodňový systém, jehož součástí je i bezdrátový městský rozhlas /náklady 10 milionů Kč, 9 milionů Kč dotace/
 • zaměřili jsme se na bezpečnost dopravy v Novém Jičíně a spustili projekty „Bezpečně do škol“ a „Bezpečný Nový Jičín“ – investujeme do bezpečnostních opatření před ZŠ Komenského 66, 68, ZŠ Jubilejní, ZŠ a MŠ Dlouhá, před Střediskem volného času Fokus, před problematickou křižovatkou ulic Generála Hlaďa a K Nemocnici, před křižovatkou ulic Lidická, Divadelní a Tyršova či křižovatkou ulic Slovanské a Jiráskovy /v roce 2014 investice dosáhly více než 1,5 milionů Kč/
 • podpořili jsme přípravu výstavby nové centrální hasičské stanice
 • podporovali jsme programy prevence kriminality a preventivně osvětové akce – dopravní hřiště, sebeobrana seniorů a žen, tábory pro znevýhodněné děti a školení finanční gramotnosti
 • zajistili jsme větší otevřenost a spolupráci městské policie směrem k občanům
 • částečně jsme rozšířili kamerový systém městské policie na problematická místa města
 • podporovali jsme rajónovou službu městské policie ve městě
 • začali jsme s měřením rychlosti městskou policií v rizikových místech
 • zaměřili jsme se na protidrogovou problematiku – podpora organizace Renarkon
 • nastavili jsme nový systém komunikace a spolupráce s bezpečnostními složkami – Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Zdravotnická záchranná služba, Městská policie Nový Jičín

 


Aktuální tiskové zprávy

Zajímavosti z Novojičínska

Vyberte si: