ČSSD Nový Jičín » ČSSD

Stanovy strany

Návaznost

ČSSD je pokračovatelkou Českoslovanské strany sociálně demokratické, Československé sociálně demokratické strany dělnické a právní nástupkyní Československé sociální demokracie.

ČSSD jako součást mezinárodního společenství sociálně demokratických a socialistických stran je členkou Evropské strany sociálně demokratické (PES) a Socialistické internacionály (SI).

Programové cíle

ČSSD je politickou stranou, působící v rámci politického systému České republiky, která usiluje o uplatnění principů svobody, demokracie, sociální spravedlnosti, rovných příležitostí, solidarity a odpovědnosti za udržitelný rozvoj cestou parlamentní a přímé demokracie.

Prosazuje princip rovných příležitostí pro ženy a muže. Jejím cílem je uplatňování této zásady do své činnosti tak, že je pro ni závazná při sestavování kandidátních listin pro volby všech stupňů a při utváření všech orgánů strany.

ČSSD se hlásí k myšlenkám a základním programovým cílům PES a SI a koordinuje s nimi svoji zahraniční politiku. ČSSD je zastoupena v orgánech těchto organizací, kde se aktivně účastní na tvorbě společné politiky.

Členství v ČSSD

O řádné členství v ČSSD se může ucházet každý občan České republiky starší 18 let, a to podpisem přihlášky, kterým potvrzuje souhlas se Stanovami ČSSD a jejím programem, a to bez ohledu na národnost, rasu, či sociální postavení.
O přijetí za člena rozhoduje místní organizace ČSSD v místě bydliště uchazeče. Proti rozhodnutí MO ČSSD o nepřijetí se uchazeč může odvolat k Okresnímu výkonnému výboru.

Zastává-li člen ČSSD takové zaměstnání nebo takovou funkci, kde členství v politické straně je zakázáno nebo je nežádoucí, příp. z jiného vážného důvodu, může člen požádat o svoji MO o přerušení členství. Na žádost člena je MO povinna členství zase obnovit.

U člena ČSSD, který byl obviněn ze spáchání úmyslného trestného činu může Okresní výkonný výbor nebo příslušný vyšší stranický orgán rozhodnout o pozastavení členství.

Dnem nabytí právní moci zastavení trestního stíhání nebo zproštění obžaloby se členství obnovuje.

Všichni členové ČSSD mají stejná práva a stejné povinnosti .

Práva:

 • Účastnit se jednání členských schůzí své MO ČSSD a spolurozhodovat o její činnosti. V orgánech ČSSD jichž je členem vyjadřovat a obhajovat své názory, i když jsou menšinové.
 • Volit a být volen do všech funkcí v ČSSD v souladu se stanovami ČSSD.
  Kandidovat ve všech členských zemích Evropské unie do orgánů PES a SI.
  Předkládat návrhy a podněty orgánům ČSSD na všech úrovních - příslušný orgán je povinen odpovědět do 30 dnů.
 • Účastnit se jednání všech orgánů, které projednávají závažné okolnosti, týkající se jeho osoby (např. zrušení, pozastavení nebo přerušení členství) - na takové jednání musí být prokazatelně písemně pozván.
 • Užívat rady a pomoci orgánů ČSSD při výkonu své funkce v ČSSD nebo veřejné funkce.
 • Na poskytnutí právní pomoci, jestliže je stíhán, vyšetřován nebo pronásledován pro svou politickou činnost, související s jeho činností pro ČSSD.

Povinnosti:

 • Dodržovat Stanovy ČSSD a řídit se programem strany.
 • Svojí činností a svým vystupování prosazovat politiku ČSSD.
 • Plnit usnesení orgánů ČSSD.
 • Plnit povinnosti vyplývající z funkce, kterou přijal - je odpovědný orgánu, který jej do ní zvolil.
 • Řádně platit členské příspěvky.
 • Chránit a šetřit majetek ČSSD.
 • Při jednání se členy ČSSD i na veřejnosti dodržovat zásady dobrých mravů.

Struktura strany

 • Ústřední orgány ČSSD
 • Sjezd ČSSD
 • Ústřední výkonný výbor
 • Předsednictvo ČSSD
 • Politické grémium
 • Ústřední kontrolní komise

Řádný sjezd ČSSD se koná 1x za 2 roky.

Dále je strana členěna podle územního principu - krajské, okresní a místní organizace. Na ústřední, krajské a místní úrovních působí kluby poslanců, senátorů nebo zastupitelů za ČSSD. Na ústřední a krajské úrovních působí odborné komise. Na úrovních ústřední, krajské a okresní působí kluby seniorů ČSSD, sociálně demokratických žen a mladých sociálních demokratů.

Volby

 • Veškeré volby jsou v ČSSD prováděny principem tajného hlasování.
 • Předsedu ČSSD volí členové ČSSD v přímé a tajné volbě, na dobu dvou let.
 • Návrhy podávají Ústřední výkonný výbor a krajské výbory.
 • Volební kandidátku do zastupitelstva města či obce schvaluje členská schůze místní organizace (tam kde je více MO, tak městský výbor). Vyšší orgány ČSSD nejsou oprávněny do této kandidátky jakkoliv zasahovat.

Spolupráce s organizacemi mimo ČSSD

ČSSD spolupracuje s Mladými sociálními demokraty (MSD), Masarykovou dělnickou akademií (MDA) a Svazem dělnických tělovýchovných jednot České republiky.


Aktuální tiskové zprávy

Zajímavosti z Novojičínska

Vyberte si: