Program strany

Program ČSSD není specificky zaměřen na určitou sociální vrstvu společnosti. Vycházíme z názoru, že jakékoliv společenské vrstvě obyvatelstva nejvíce prospěje to, když bude prosperovat a rozvíjet se stát jako celek.

ČSSD spolupracuje s jinými sociálně demokratickými a socialistickými stranami. Je členkou Socialistické internacionály (SI), nejstaršího a největšího hnutí, usilujícího o realizaci základních lidských práv pro všechny. Je také členem Evropské sociálně demokratické strany (PES), jejíž význam podtrhuje zejména to, že v zemích Evropské unie se sociálně demokratické strany v předchozích deseti letech podílely nebo podílejí na vládě ve většině zemí - kromě České republiky např. Německo, Francie, Velká Británie, Španělsko, Řecko, Maďarsko, Polsko, Slovensko.

Hlavní zásady našeho programu

 1. sociálně a ekologicky orientovaná tržní ekonomika
 2. sociální model, založený na respektování demokracie, lidských práv, sociální ochraně založené na principu solidarity, právu na důstojné životní podmínky a práva na rovné, rovné příležitosti pro všechny občany
 3. ochrana životního prostředí jako podmínka ekonomické prosperity a vysoké kvality života
 4. decentralizace veřejné správy a samosprávy , co největší možnosti občanů podílet se na správě veřejných věcí
 5. boj proti korupci a zneužívání pravomocí
 6. odpovědnost státu za zabezpečování vzdělání, zdravotní péče, sociálních služeb, dopravní, energetickou a telekomunikační infrastrukturu, podporu podnikání, zemědělství, proexportní politiky i ochrany spotřebitele
 7. nezávislé kontrolní mechanismy jako podmínka politické demokracie a prosazování hodnot občanské společnosti proti autoritářským a arogantním způsobům vládnutí
 8. nezávislé sdělovací prostředky jako záruka demokracie
 9. aktivní a rovnoprávné působení ČR v rámci Evropské unie

Členství v naší straně není vázáno na rasovou příslušnost, náboženství, ani sociální postavení. Základní podmínkou je však morální bezúhonnost.

Demokratický politický systém

Podporujeme systém parlamentní demokracie s prvky přímé demokracie. Proto prosazujeme zákon o referendu, který by občanům umožňoval rozhodovat o zásadních otázkách politiky státu.

Za důležitou součást demokracie považujeme i uplatňování principu tzv. občanské společnosti. Podporujeme vytváření příznivých podmínek např. pro působení různých občanských sdružení, zájmových organizací, nadací, vzdělávacích a charitativních organizací.

Znepokojuje nás to, že velká část našich obyvatel nechodí k volbám.

Politická kultura

Jsme nespokojeni s úrovní politické kultury v naší zemi. Nelíbí se nám vulgární
vystupování a arogance
politiků, to, že se vyhýbají přímým odpovědím na přímé otázky opozičních politiků nebo novinářů. Proto my takové chování našich funkcionářů důrazně potíráme.

Důsledně také dbáme na to, aby naši členové ve vládních nebo zastupitelských funkcích měli v pořádku své majetkové záležitosti, aby v případě jakýchkoliv nejasností věci transparentně vysvětlili. A to bez ohledu na funkci v ČSSD.

Ekonomika

Podporujeme sociálně a ekologicky orientovanou tržní ekonomiku. Povinností vlády je provádět takovou ekonomickou politiku, která bere ohled na budoucí generace. Státní dluh a schodek zahraničního obchodu je třeba hodnotit nejen podle jejich výše, ale hlavně podle jejich struktury. Pokud si budeme „půjčovat" na rozvoj ekonomiky, tak je to v pořádku, pokud bychom si půjčovali na spotřební zboží, tak to by dobré nebylo.

Daňovou politiku je třeba dělat uvážlivě. Snížení daní je sice populární, ale musí odpovídat reálným ekonomickým možnostem země. Je třeba citlivě uvážit, co zdanit více a co méně. Je zřejmé, že určité základní potřeby (bydlení, potraviny, léky, oděv, obuv) musejí být přístupné všem občanům. Vyšší daň pak může být u „nadstandardních" výrobků a služeb.

Jsme si vědomi významu příznivých podmínek pro rozvoj podnikání. Úspěšní podnikatelé zaměstnávají nové pracovníky, snížená nezaměstnanost znamená vyšší koupěschopnost a tím i prostor pro další rozšiřování výroby a služeb a další snižování nezaměstnanosti. Jsme si vědomi toho, že význam mají v tomto směru nejen velké firmy, ale i „malí" podnikatelé.

Stát musí podporovat konkurenceschopnost naší ekonomiky, podporovat export. Toto by mělo být nedílnou součástí činnosti vlády, jednotlivýc ministerstev nebo specializovaných vládních institucí, ale i našich zahraničních zastupitelských úřadů.

Energetika

V souladu s naším názorem na ekologickou tržní ekonomiku podporujeme zejména rozvoj těch zdrojů energie, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Za významný takový zdroj považujeme i jadernou energetiku. Jsme si vědomi toho, že v jaderné energetice je nutno zabezpečit maximální dostupné bezpečnostní standardy.

Venkov a zemědělství

K našim prioritám patří i rozvoj venkova. Jde nejen o podmínky pro zemědělské podnikání, ale i o tvorbu krajiny a o životní podmínky lidí na venkově.
Zemědělci potřebují dostávat státní dotace, protože jsou v rámci Evropské unie vystaveni nerovné konkurenci zemědělců ekonomicky silnějších evropských zemí.

Sociální politika

Jsme si vědomi toho, že o sociální situaci občana nerozhoduje jenom jeho snaha, že nemají všichni stejné „startovací podmínky".

Souhlasíme s tím, že příjmy občanů by měly záviset hlavně na jejich schopnostech a pracovitosti. Ale stát musí na základě principu solidarity pomoci těm, kteří jsou různě handicapováni, a to zejména věkem nebo zdravotním stavem.

Každý občan má právo na důstojné životní podmínky. V 21. století by v Evropě mělo být samozřejmé, že každý má příjmy na slušné bydlení, kvalitní výživu, ošacení do každého počasí, na vzdělání, ale i na kulturu a rekreaci, každý by měl mít k dispozici bezplatnou lékařskou péči a důstojné podmínky ve stáří.

Je třeba také podporovat rodiny s dětmi a vytvářet podmínky pro duševní i tělesný rozvoj dětí a mládeže. Je třeba jim vytvořit podmínky pro vzdělávání, kulturní či sportovní činnost, turistiku apod.. To je nejlepší prevence proti alkoholismu, drogám, kouření, vandalismu.

Mladým rodinám s dětmi i formou sociálního bydlení (mj. tzv. startovací byty).

Chápeme potřebu důchodové reformy. Ta však musí být provedena citlivě, je třeba brát v úvahu, že každý nemá množnost si na svůj důchod přispívat komerčním připojištěním. Ale i těmto lidem je třeba zabezpečit takový důchod, který by jim umožňoval důstojně žít.

Zdravotnictví

V našem státě existuje ústavní právo na bezplatnou zdravotní péči (za podmínek stanovených zákonem). Zákon může pouze stanovit, co je součástí standardní zdravotní péče a co je nadstandard, za který si pacienti platí. Je však zřejmé, že zákon nemůže rušit ústavní princip bezplatné zdravotní péče. Kdo chce být na pokoji sám, s televizí, s klimatizací , nechá si dělat kosmetické úpravy apod., tak ať si připlatí. Ale to, co je nezbytné k ochraně života a zdraví musí být bezplatné.

Poplatky za návštěvu lékaře nebo doplatky za nezbytné léky proto považujeme za protiústavní - proto také naši poslanci proti nim podali stížnost k Ústavnímu soudu.

Je třeba zachovat základní síť státních nebo veřejnoprávních (krajských, městských) nemocnic. Jde v podstatě o fakultní nemocnice a bývalé tzv.okresní nemocnice (nyní většinou ve vlastnictví kraje). Stát, resp. i kraj jsou povinni zabezpečit lékařskou péči. Jak ale mohly stát a kraje tuto povinnost plnit, kdyby jim již nemocnice nepatřily? Jak by mohly nařizovat soukromým subjektům, jakou péči mají poskytovat.

Účelem činnosti velkých nemocnic nemá být zisk, ale péče o pacienty. Případný zisk těchto zařízení má zase jít na zdravotní péči a ne do kapes jejich majitelů.

Školství

Vzdělání patří k základním hodnotám každé civilizované společnosti. Je třeba zabezpečit rovný přístup ke vzdělání bez ohledu na sociální poměru uchazečů o studium. Přijímání na střední a vysoké školy se musí řídit jediným kritériem - schopnostmi a znalostmi uchazečů.

Proto jsme proti zavádění školného na jakémkoliv stupni veřejnoprávních škol.

Kultura

Vzhledem k významu kultury pro rozvoj společnosti je třeba, aby stát podporoval různými formami rozvoj kulturní a umělecké činnosti. Nejde ale jen o „vrcholnou kulturu", reprezentující náš stát i v zahraničí, ale zejména o možnost kulturního vyžití pro děti a mládež na straně jedné a důchodců či osob zdravotně postižených na straně druhé. Ceny vstupného na kulturní akce tedy musejí být (mj. i v důsledku dotací) takové, aby byla kultura alespoň v určité míře dostupná všem občanům.

Bezpečnost

Bezpečnost občanů je jednou ze základních priorit, kterou je povinen zabezpečit stát i orgány územní samosprávy. Činnost Policie ČR i Městské policie, jakož i činnost Hasičského záchranného sboru, Zdravotní záchranné služby, resp. činnost Integrovaného záchranného systému jako celku je třeba chápat jako základní služby veřejnosti.

Zahraniční politika

Za pilíře zahraniční politiky ČR považujeme tyto principy:

 1. aktivní působení v OSN a jejích specializovaných organizacích - např. Světová zdravotnická organizace, Mezinárodní agentura pro atomovou energie, Organizace pro kulturní spolupráci UNESCO, Dětský fond OSN UNICEF, Mezinárodní organizace práce.
 2. členství v Evropské unii
 3. členství ČR v NATO
 4. spolupráce se sousedními zeměmi
 5. humanitární pomoc zemím ohrožených hladem, nemocemi, dětskou úmrtností, nedostatkem pitné vody či zemím postiženým přírodními katastrofami
 6. aktivní účast na mezinárodní vědecké, kulturní, vzdělávací apod. spolupráci, ekonomická , vědeckotechnická a kulturní spolupráce se státy všech kontinentů

Aktuální tiskové zprávy

Zajímavosti z Novojičínska

Vyberte si: